Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021

av | mar 27, 2019 | Nyheter

Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union har utarbeidet en Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021, som skal ivareta motorsykkel- og mopedførere på norske veier. Strategi- og handlingsplanen har som mål å øke trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped. Den inneholder 24 konkrete oppfølgingstiltak rettet mot trafikanter, vegsiden og kjøretøyene. Arbeidet er en oppfølging av tilsvarende strategi med oppfølgingspunkter for perioden 2014-2017.

ETIKK. Ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.
VITENSKAP. Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utformingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger.
ANSVAR. Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt ansvar. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjøretøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy. Andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.

NMCF vil være en aktiv bidragsyter til dette arbeidet og skal bidra til at førere av motoriserte to-hjulinger får informasjon om trafikant rettede tiltak.

Last ned Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021.